ANBI

ANBI

 1. Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden
  Vastgelegd in de statuten van 3 april 1963.
  De Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

  Grondslag van de gemeente:
  De grondslag van de gemeente is het betrouwbare woord van God, zoals dat in de Bijbel is opgenomen. De gemeente gelooft en belijdt daarom:
  Dat het heelal en alles wat daarin is door God is geschapen,
  dat God een God van liefde is,
  dat Hij zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven, die voor de mens heeft geleden, is gestorven en op de derde dag is opgestaan, opdat de mens niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven heeft,
  dat Jezus Christus is opgenomen in de hemel,
  dat God aan zijn gemeente de Heilige Geest heeft gegeven met zijn verschillende gaven en krachten,
  dat Jezus Christus naar zijn woord eens zal weerkomen,
  dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is,
  dat de mens zich alleen door persoonlijk geloof en bekering een kind van God kan noemen,
  dat de doop door onderdompeling plaats vindt op belijdenis van persoonlijk geloof, waarmee de dopeling tevens lid van de gemeente wordt,
  dat naar het woord van Jezus Christus naast de doop als instelling is gegeven het avondmaal als een gemeenschaps- en verbondsmaal.

  Doel van de gemeente:
  Het doel van de gemeente is het vormen van een gemeenschap waarin leden en vrienden worden opgebouwd in het geloof, de liefde, de hoop en verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en tot de verbreiding van het evangelie en hiertoe wanneer nodig samen te werken met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

  De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

  2. Fiscaal nummer van de gemeente
  RSIN : 002543837

  3. Contactgegevens
  Adres : Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD  Leeuwarden
  Telefoonnummer                      : 058 - 2122291
  Website                                   : www.parkkerk.nl
  KvK-nummer                             : 76446816

  4. Bestuurssamenstelling
  Het bestuur van de Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden bestaat uit:
  Voorzitter
  Secretaris
  Penningmeester
  5 overige bestuursleden

  De Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

  5. Het beleidsplan 2023 - 2026
  Als Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden willen we onze krachten behouden, onze zwaktes versterken, kansen benutten en de bedreigingen omzetten in nieuwe kansen.

  Voor de komende 3 – 4 jaar gaan we aan de slag met 6 doelstellingen :
  1. Verbinding – elkaar beter leren kennen
  2. Jongeren voelen zich thuis in de Parkkerk
  3. Organisatorische vernieuwing
  4. Nieuwkomers behouden
  5. Geloofsgroei
  6. In contact met de omgeving

  Naast deze 6 doelstellingen zijn er 8 aandachtspunten voor de komende jaren :
  1. Zorg voor elkaar
  2. Toerusting pastoraat
  3. Werkgroep Vieringen
  4. Unie van Baptistengemeenten
  5. Gebruik eigen terrein
  6. Uitstraling
  7. Het verminderen van het aantal leden
  8. De dalende inkomsten en het groter worden van de onkosten

 2. Beloningsbeleid
  Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
  https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever .
  Leden van het bestuur en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

  7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
  De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
  Artikel 1
  1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
  2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

  Artikel 2, grondslag
  De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Artikel 3
Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: https://baptisten.nl/over/organisatie/documenten .

 

 

 

 1. Financiële verantwoording Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden

 

 

begroting 2023

resultaat 2023

begroting 2024

Baten

 

 

 

Bijdragen

70.500

71.800

68.600

Collecten

15.500

18.000

16.900

Beheer gebouwen

15.500

20.000

16.000

Diversen

500

700

500

Totaal baten

102.000

110.500

102.000

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Personeelskosten

43.900

5.300

44.700

Huisvestingskosten

45.200

46.900

44.800

Uniecontributie

3.600

3.600

3.600

Algemene kosten

8.400

8.100

7.700

Bankkosten

900

1.100

1.200

Totaal lasten

102.000

65.000

102.000

 

 

 

 

Resultaat

 

45.500

 

 

 

 

 

 

102.000

110.500

102.000


 1. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen in 2024 met toelichting

  Personeelskosten
  Sinds 1 november 2022 heeft de gemeente geen voorganger meer in dienst. Doordat een voorganger een belangrijke positie inneemt binnen de gemeente hopen we in 2024 weer in deze vacature te kunnen voorzien.
  Gezien de begroting zullen we ons echter geen voltijdvoorganger meer kunnen veroorloven.

  Huisvestingskosten
  Voor dit overzicht is uitgegaan van kosten van de huidige situatie qua huisvesting. De verwachting is dat de energiekosten in 2024 lager zijn dan in 2023, op basis van het nieuwe jaartarief, wel is veiligheidshalve gerekend met een meerverbruik van 10 %.

  Bijdragen
  Gebaseerd op gelijkblijvende bijdragen door de huidige leden en vrienden hebben we deze geraamd op € 68.600 voor dit jaar.

  Beheer gebouwen

  Dit jaar geraamd op € 16.000, hierbij is voorzichtigheidshalve gerekend met een lagere raming aan huuropbrengsten dan in 2023.

  Opmerking
  De cijfers van het resultaat 2023 en de begroting 2024 zijn in de gemeentevergadering op 17 april 2024 vastgesteld.

Verbinden is delen, delen is verbinden

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies