ANBI

ANBI

1. Baptisten Gemeente Leeuwarden

Vastgelegd in de statuten van 3 april 1963.

De Baptistengemeente Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

De grondslag van de gemeente is het betrouwbare woord van God, zoals dat in de Bijbel is opgenomen. De gemeente gelooft en belijdt daarom:

  • dat het heelal en alles wat daarin is door God is geschapen;
  • dat God een God van liefde is;
  • dat Hij zijn zoon Jezus Christus heeft gegeven, die voor de mens heeft geleden, is gestorven en op de derde dag is opgestaan, opdat de mens niet verloren zal gaan maar het eeuwige leven heeft;
  • dat Jezus Christus is opgenomen in de hemel;
  • dat God aan zijn gemeente de Heilige Geest heeft gegeven met zijn verschillende gaven en krachten;
  • dat Jezus Christus naar zijn woord eens zal weerkomen;
  • dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is;
  • dat de mens zich alleen door persoonlijk geloof en bekering een kind van God kan noemen;
  • dat de doop door onderdompeling plaats vindt op belijdenis van persoonlijk geloof, waarmee de dopeling tevens lid van de gemeente wordt;
  • dat naar het woord van Jezus Christus naast de doop als instelling is gegeven het avondmaal als een gemeenschaps- en verbondsmaal.

Doel van de gemeente: 

Het doel van de gemeente is het vormen van een gemeenschap waarin leden en vrienden worden opgebouwd in het geloof, de liefde, de hoop en verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus en tot de verbreiding van het evangelie en hiertoe wanneer nodig samen te werken met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente

RSIN                                        : 002543837

3. Contactgegevens
Adres                                        : Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD  Leeuwarden
Telefoonnummer                      : 058 - 2122291
Website                                    : www.parkkerk.nl
KvK-nummer                            : 76446816

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
5 overige bestuursleden

De Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf .

5. Het beleidsplan 2017 - 2020

Als Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden willen we onze krachten behouden, onze zwaktes versterken, kansen benutten en de bedreigingen omzetten in nieuwe kansen.

Voor de komende 3 - 4 jaar gaan we aan de slag met 6 doelstellingen :
1. Verbinding - elkaar beter leren kennen
2. Jongeren voelen zich thuis in de Parkkerk
3. Organisatorische vernieuwing
4. Nieuwkomers behouden
5. Geloofsgroei
6. In contact met de omgeving

Naast deze 6 doelstellingen zijn er 6 aandachtspunten voor de komende jaren :
1. Zorg voor elkaar
2. Toerusting pastoraat
3. Werkgroep Vieringen
4. Unie van Baptistengemeenten
5. Gebruik eigen terrein
6. Uitstraling

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever .
Leden van het bestuur en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Artikel 2, grondslag
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Artikel 3
Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links: https://baptisten.nl/over/organisatie/documenten .

8. Financiële verantwoording Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden

  begroting 2021 resultaat 2021 begroting 2022
Baten      
Bijdragen 76.500 77.200 76.500
Collecten 17.300 14.600 14.500
Beheer gebouwen 20.000 19.100 14.600
Diversen 1.200 1.900 1.000
Totaal baten 115.000 112.800 106.600
       
Lasten      
Personeelskosten 70.200 70.400 74.800
Huisvestingskosten 34.100 34.000 36.700
Uniecontributie 3.900 3.800 3.100
Algemene kosten 9.800 7.800 8.200
Bankkosten 700 800 800
Totaal lasten 118.700 116.800 123.600
       
Resultaat -3.700 -4.000 -17.000
       
  115.000 112.800 106.600

9. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen in 2022 met toelichting

Personeelskosten
Onze voorganger is met ingang van 2019 werknemer van onze gemeente.
Gevolg is een betere sociale zekerheid voor hem en een vermindering van de financiële risico’s voor de gemeente. Door een algemene salarisverhoging en salarisaanpassing n.a.v. een verhoging in dienstjaren stijgen de personeelslasten naar verwachting met € 4.400.Huisvestingskosten
Deze zijn € 2.700 hoger door onder andere een verwachte € 3.300 meer aan energiekosten, een aantal andere posten vallen lager uit.

Bijdragen
Gebaseerd op gelijkblijvende bijdragen door de huidige leden en vrienden hebben we deze geraamd op € 76.500 voor dit jaar.

Beheer gebouwen

Dit jaar geraamd op € 14.600 i.p.v. de in 2021 begrote € 20.000.
Dit door het opzeggen van de huur door een grote huurder.

Opmerking
De cijfers van het resultaat 2020 waren in 2021 goedgekeurd door de kascommissie, ze zijn samen met de begroting 2021 vastgesteld in de gemeentevergadering op 6 april 2022.
Ook de cijfers van het resultaat 2021 en de begroting 2022 zijn in de gemeentevergadering op 6 april 2022 vastgesteld.

Verbinden is delen, delen is verbinden

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies