Privacy beleid

Privacy beleid

Privacyverklaring

Baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden

1.ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring

Voor onze gemeente is privacy en een veilige omgeving van groot belang.

De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van onze kerk mogen meedoen met alle activiteiten, met uitzondering van de gemeente vergadering.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy rechten en uw gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en de privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze vind u in de Bijlage.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen bij de secretaris van onze gemeente neergelegd.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op data portabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van uw toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst. In een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij van uw keuze.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’(verwijderen van uw gegevens) te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet juist zijn vermeld.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de secretaris van onze gemeente. Voor uitschrijving of inschrijving als lid/ geen lid/vriend van onze gemeente richt u zich eveneens tot de secretaris.

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

 

2.VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt.

Ledenadministratie

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie.

Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:

 • Naam en voornamen c.q. voorletters;
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;

 Alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • Doop, met vermelding van de datum en de naam van de gemeente waarbinnen de doop werd bediend.
 • Datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap;
 • Gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:
 • Datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente,
 • Datum van overlijden.
 • Datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap,
 • Datum van beëindigen lidmaatschap van de gemeente.

Voor de volgende toepassingen hebt u een verklaring van toestemming in het kader van het privacyreglement van de baptisten gemeente Parkkerk Leeuwarden ontvangen en ingevuld.

Zie de bijlage.

Ledenlijst

Er is een ledenlijst beschikbaar met daarin een lijst van gemeenteleden die daarvoor toestemming hebben gegeven.

De ledenlijst is voor de leden toegankelijk en vermeld de volgende gegevens. Naam en voornamen c.q. voorletters, geboorte datum, adres, e-mail adres, telefoonnummer.

Het Erf

Het erf is ons gemeenteblad waarin wij u op de hoogte houden van alle activiteiten en gebeurtenissen in de gemeente.

Er wordt in het erf onder andere gegevens vermeld van:

Zieken, geboorte, jubilea, overlijden.

Met Naam en voornamen c.q. voorletters en adres.

Voor het vermelden van deze gegevens in het erf heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.

De nieuwsbrief

De nieuwsbrief/ mededelingenblad verschijnt wekelijks en geeft informatie over alle activiteiten en gebeurtenissen in de gemeente.

Er wordt onder andere gegevens vermeld van:

Zieken, geboorte, jubilea, overlijden verzameld en doorgegeven aan het pastoraat.

Met naam en voornamen c.q. voorletters en adres.

Voor het vermelden van deze gegevens op de nieuwsbrief heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.

Kerkdienst

De kerkdienst is publiekelijk te volgen in de kerk en via internet.

Om zo al haar leden en belangstellenden in staat te stellen onze kerkdiensten mee te maken.

De kerkdiensten staan voor een beperkte periode online.

Tijdens een kerkdienst kunnen in gebed of anderszins namen en voornaam van leden van de gemeente genoemd worden, zij hebben dan daarvoor toestemming gegeven.

De gemeente verzamelt deze gegevens om zo een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en om hen op te kunnen dragen aan God.

Website

Ook op onze website kunt u alle geplande activiteiten en gebeurtenissen zien. Ons site-adres is: https://www.parkkerk.nl.

U vind er het laatste nieuws over onze gemeente.

Op onze website staan ook foto’s van activiteiten in de kerk om zo een beeld te geven van onze gemeente.

De gemeente heeft toestemming verkregen van de op de foto duidelijk herkenbare personen om deze op de website te mogen plaatsen.

De gemeente verwerkt bovenstaande gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te kunnen laten functioneren.

   

3.BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk verplicht is.

Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn.

Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan.

Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

   

4.DOORGIFTE AAN ANDEREN

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken en met schriftelijke toestemming.

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken analytische cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om uw voorkeuren op te slaan. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies